Màng UF-MF

Đặc điểm:

・Sử dụng lượng nước rửa ngược ít.
・Chiếm ít diện tích.
・Bảo đảm nguồn nước sạch an toàn.

Ứng dụng:

・Cung cấp nước sạch cho công trường thực phẩm
・Cung cấp nước sạch cho sinh hoạt

Với khả năng lọc ở cấp độ Nano và Micro, thiết bị cung cấp nguồn nước sạch an toàn dùng trong nhà máy.